ЗА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ И ЕЛЕМЕНТИ - СОТЕРМ 1Б

Сотерм – 1Б
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Стоманобетонни плочи, изработени от бетон марка В40, с плътност 2400 кг/м³, защитени с огнезащитен материал "Сотерм-1Б" имат огнеустойчивост REI 180, съгласно БДС EN 13501-2, БДС EN 1363-1, БДС EN 1365-1. Дебелината на покритието от огнезащитен материал "Сотерм-1Б" е 25 mm.÷ 27 mm. Използва се и за стени в сгради, помещения и съоръжения с промишлено и обществено предназначение. Становище за допустимост № ПО-ПСд-105 от 17.09.2007 г.

РАЗХОД

Разходът на сухия материал при дебелина на покритието 1 мм е 0,40-0,45 кг/м², без отчитане на загубите.